اصغر مصاحب، عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، متولد سال 1354 در نايين و دانش آموخته DBA و MBA كسب و كار با گرايش استراتژيك، كارشناسي ارشد علوم اجتماعي ـ جامعه شناسي و كارشناسي مهندسي برق ـ الكترونيك است.

معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، عضو هيأت مديره صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و پيشرفته، عضو هيأت عامل و معاون مركز آموزش بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، رئيس مركز نوسازي و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور عالی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مشاور مركز بهره‌وري مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مدير اطلاع‌رساني، بازاريابي و فنآوري اطلاعات مؤسسه آموزشي و پژوهشي صنايع و معادن، مدير فنآوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و مشاور شبكه علمي كشور در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران از جمله سوابق اجرايي مصاحب مي‌باشد.

وي عضويت يا دبيري شوراها و مجامع متعددي در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی، کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریت، کارگروه راهبری توسعه خدمات الکترونیک، كميته انتصابات، كميته راهبري نظام پيشنهادها، شوراي فنآوري اطلاعات و ارتباطات، شورای آموزش، پژوهش و فنآوری، شوراي راهبري توسعه مديريت، كميته سرمايه انساني، ستاد بودجه عملياتي، كارگروه ارتقاء سلامت نظام اداري، كميته اجرايي جشنواره پژوهش، ستاد حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي و ... را عهده ‌دار و همچنين صاحب امتياز و مديرمسئول ماهنامه فنآوري نوين بوده است.

سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران طي دو سال متوالي نيز به‌عنوان مدير نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جشنواره شهيد رجايي برگزيده شده است.