اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان و شركتهاي تابعه در سال 1396
 
الف- اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه صنايع كوچك:
 1. فرصت سنجي و شناسايي اولويت­هاي سرمايه­گذاري در شهرک­ها و نواحي صنعتي استان­ها؛
 2. كارآفريني و احداث واحدهاي صنعتي كوچك جديد؛
 3. شيوه هاي تامين مالي طرح ها و واحدهاي صنعتي كوچك؛
 4. شيوه ها و مدلهاي شبكه سازي بمنظور توسعه و ارتقاء عملكرد صنايع كوچك؛
 5. خوشه هاي صنعتي ( زمينه سازي براي ايجاد خوشه هاي جديد و توسعه خوشه هاي موجود)؛
 6. آموزش كاركنان واحدهاي صنعتي كوچك با نگاهي بر افزايش اثربخشي دوره ها ي آموزشي؛
 7. ارتقاء بهره وري در صنايع كوچك؛
 8. ارتقاء رقابت پذيري واحدهاي صنعتي كوچك؛
 9. تحقيق و توسعه و  ارتقاء فناوري واحدهاي صنعتي كوچك ؛
 10. توسعه بازار محصولات واحدهاي صنعتي كوچك؛
 11. چگونگي ايجاد زيرساختهاي پيشرفته(آزمايشگاههاي تخصصي، مراكز آموزشي، مشاوره اي و...)؛
 12. شناسايي فرصتها و مدل هاي نوين كسب و كار و انجام مطالعات امكانسنجي؛
 13. بررسي تجربيات جهاني و تنظيم پيشنهادات در زمينه قوانين، مقررات و نظام هاي حمايتي از صنايع كوچك؛
 14. بهره برداري از شهركهاي فناوري و مراكز خدمات فناوري و كسب و  كار ؛
 15. طرح هاي ايجاد  اشتغال در صنايع كوچك ؛
 16. مطالعه زنجيره تامين صنايع كوچك؛
 17. عارضه يابي در سطح رشته صنعت.
ب-  اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه زيرساختهاي صنعتي ( شهركها و نواحي صنعتي ):
 1. چگونگي تامين آب پايدار براي شهركها و نواحي صنعتي و بررسي و ارزيابي امكان استفاده از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري جهت تامين بخشي از آب مورد نياز شهركها و نواحي صنعتي؛
 2. انجام مطالعات كاربردي در زمينه چگونگي افزايش بهره وري در مصرف و كاهش هدر رفت آب در شهركها و نواحي صنعتي ؛
 3. شيوه هاي تامين مالي جهت اجرا، نگهداري و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب و سيستم هاي استحصال آب صنعتي و استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي؛
 4. طراحي مدل کسب و کار براي اداره و بهره برداري از ايستگاههاي آتش نشاني و درمانگاههاي شهرکها و نواحي صنعتي؛
 5. طراحي مدل کسب و کار براي اداره و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرکها و نواحي صنعتي؛
 6. چگونگي مشارکت در سرمايه گذاري با بخش خصوصي در ايجاد، توسعه و بهره برداري از شهرکها و نواحي صنعتي و زيرساختهاي عمومي و پيشرفته آنها (نظير آزمايشگاههاي تخصصي، مراکز آموزشي و مشاوره اي)؛
 7. چگونگي ارتقاء سطح ايمني، بهداشت و محيط زيست در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط (در هنگام ساخت و هنگام بهره برداري) و شهرکها و نواحي صنعتي، با ابتکار عمل و استفاده از همه ظرفيت هاي موجود؛
 8. چگونگي اعمال مديريت بحران در شهرکها و نواحي صنعتي با بررسي مخاطرات ايمني و زيست محيطي؛
 9. احداث و توسعه ساختمانهاي سبز صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي
 10. آناليز حوادث موجود در شهركها و نواحي صنعتي كشور در يك بازه زماني با جامعه آماري صحيح و ارائه روش هاي كنترل مخاطرات و تقليل حوادث به صورت كاربردي
 11. ارزيابي نقش مناطق ويژه اقتصادي در تعادل بخشي به توسعه منطقه‌اي و ملي
 12. مطالعه چگونگي جذب سرمايه گذاران خارجي براي مناطق ويژه اقتصادي
ج- اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه برنامه ريزي ، امور مالي و منابع انساني  ستاد و صف سازمان:
 1. تدوين سند استراتژيك ؛
 2. طراحي مدل هاي و الگوهاي تامين منابع مالي براي سازمان وشركت هاي تابعه؛
 3. عارضه يابي و ارتقاء بهرهوري سازماني ؛
 4. مطالعه بررسي  مدلهاي  حمايتي طرحهاي سرمايه گذاري و كنترل و ارزيابي مستمر آنها در شهركها و نواحي صنعتي؛
 5. مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روش هاي انجام كار در سازمان و شركتهاي تابعه ؛
 6. تدوين مدلهاي ارزيابي عملكرد و نظام هاي انگيزشي كاركنان؛
 7. اخذ استانداردهاي مديريتي؛
 8. نظام پيشنهادات و سلامت اداري و آراستگي محيط كار
 9. مطالعه نيازهاي زير ساختي و دسترسي هاي مورد نياز جهت ارتباط الكترونيكي به سامانه هاي  ساير دستگاهها
 10. مطالعه اصلاح ساختار بودجه ريزي شركتهاي استاني بر اساس صورتهاي مالي
 11. تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات
 12. مطالعه چگونگي استقرار چرخه مديريت بهره وري در سازمان و شركتها(به استناد دستورالعمل استقرار چرخه مديريت بهره وري ابلاغي وزير محترم در سال 1394)
 13. مطالعه چگونگي اجراي مهندسي ارزش در پروژه هاي سازمان و شرکتهاي استاني
 14. چگونگي اجراي نظام مديريت طرح و پروژه هاي سازمان و شرکتهاي استاني
 15. تهيه سند راهبردي و عملياتي ارتقاي بهره‌وري صنايع كوچك
 16. مطالعه تطبيقي در خصوص الگوها و نمونه‌هاي تجربي موفق ارتقاي بهره‌وري سازمانها در ساير كشورها
 17. مطالعه و انتخاب مدل مناسب بهبود فرآيندها در سازمان و شركتهاي استاني و بررسي زير‌ساختهاي مورد نياز جهت الكترونيكي نمودن خدمات سازمان و شركتهاي تابعه

جهت دانلود ليست طرح هاي پژوهشي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران كليك نماييد.