اطلاعات شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي : 

 

شهرک ها و نواحی صنعتی:

تا پایان آذر 1396

موضوع

مصوب

در حال بهره برداری

تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

966

800

 

 


امکانات زیر بنائی شهرک ها و نواحی صنعتی:

تا پایان آذر 1396

موضوع

 آب

برق گاز تلفن

 فیبر نوری

تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی دارای

792

809

565

719

321

 


قراردادهای منعقده:

تا پایان آذر 1396

موضوع

تعداد قراردادهای منعقده

    مساحت واگذاری         ( هکتار )

   قراردادهای منعقده در شهرک ها و نواحی صنعتی

71148

32841

 


وضعیت پروژه های محیط زیست:

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

ردیف

موضوع

واحدسنجش

تا پایان آذر 1396

1

تصفیه خانه های در حال بهره برداری

تصفیه‌خانه

219

2

شهرک ها و نواحی دارای تصفیه خانه در حال بهره برداری

شهرک و ناحیه

194

3

تصفیه خانه های در دست ساخت

شهرک و ناحیه

18

4

تصفیه خانه های در حال طراحی

شهرک و ناحیه

52

5

نسبت واحدهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری رسیده

درصد

74

6

شبکه فاضلاب

شهرک و ناحیه

294

7

استفاده مجدد از پساب

شهرک و ناحیه

61

8

مطالعات کمی و کیفی پسماندها

سیستم

51

9

پروژه های ارزیابی زیست محیطی

شهرک و ناحیه

184

10

استقرار سیستم ایزو 14001 در تصفیه خانه های فاضلاب

شهرک و ناحیه

49

11

تعداد ایستگاه های آتش نشانی

شهرک و ناحیه

226

12

تعداد ماشین های  آتش نشانی

ماشین

256

 
 
 
 

 

واحدهای صنعتی:

 

 

تا پایان آذر 1396

موضوع

تعداد واحدها

اشتغال (نفر)

   واحدهای به بهره برداری رسیده 
شهرک ها و نواحی صنعتی

41005

819908

 


مجتمع های کارگاهی:

 

تا پایان آذر 1396

موضوع در حال احداث تکمیل شده واگذار شده به بهره برداری رسیده
تعداد واحدهای کارگاهی 201 3820 3577 2944

 


 
شهرک های فناوری:
 

تا پایان آذر 1396

موضوع مصوب در حال مطالعه(غیرمصوب)   در دست ساخت به بهره برداری رسیده
تعداد شهرک های فناوری

7

0 0 6
 

مراکز خدمات فناوری و کسب و کار:
 

تا پایان آذر 1396

موضوع در حال مطالعه در دست ساخت  به بهره برداری رسیده
تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار 0 6 35

 
مجتمع های فناوری اطلاعات (IT) و خدمات نرم افزاری:
 

تا پایان آذر 1396

موضوع در حال مطالعه در دست ساخت  به بهره برداری رسیده
 تعداد مجتمع های فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری 0 1 2