اطلاعات شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا پايان خرداد 1397 :

شهرک ها و نواحی صنعتی:

عنوان مصوب در حال بهره برداري
تعداد شهركها و نواحي صنعتي 975 808

امكانات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي:

عنوان داراي آب داراي برق داراي گاز داراي تلفن داراي فيبر نوري
شهركها و نواحي صنعتي 802 816 588 745 351

قراردادهاي منعقده:

عنوان تعداد مساحت (هكتار)
قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي 73524 33935

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

عنوان تعداد واحدها اشتغال (نفر)
واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي 41904 827147

مجتمع هاي كارگاهي:

عنوان در حال احداث تكميل شده واگذار شده به بهره برداري رسيده
تعداد واحدهاي كارگاهي 128 3913 3656 3023

شهركهاي فناوري:

عنوان مصوب در حال مطالعه (غيرمصوب) در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد شهركهاي فناوري 7 0 0 6

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد مراكز خدمات فناوري و كسب و كار 2 6 35

مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري 0 1 2

وضعيت پروژه هاي محيط زيست:

عنوان واحد سنجش تعداد
تصفيه خانه هاي در حال بهره برداري تصفيه خانه 229
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه در حال بهره برداري شهرك و ناحيه 199
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال ساخت شهرك و ناحيه 17
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال طراحي شهرك و ناحيه 45
نسبت واحدهاي صنعتي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده درصد 74
شهركها و نواحي صنعتي داراي شبكه فاضلاب شهرك و ناحيه 283
شهركها و نواحي صنعتي داراي سيستم استفاده مجدد از پساب شهرك و ناحيه 61
شهركها و نواحي صنعتي داراي پروژه هاي ارزيابي زيست محيطي شهرك و ناحيه 188
شهركها و نواحي صنعتي با استقرار سيستم ايزو 14001 در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك و ناحيه 47
شهركها و نواحي صنعتي داراي ايستگاه آتش نشاني شهرك و ناحيه 240
تعداد ماشين هاي آتش نشاني ماشين 271