آمار و اطلاعات خدمات حمايتي از صنايع كوچك تا پايان اسفندماه 1397 :

آموزش واحدهاي صنعتي:

دوره هاي آموزشي افراد آموزش ديده (نفر) ميزان آموزش (نفرساعت)
32675 821952 16250884

تورهاي صنعتي:

تورهاي صنعتي افراد شركت كننده (نفر)
3479 80340

حمايت از پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد دكتري
863 98

تفاهم نامه ها:

تفاهم نامه هاي داخلي تفاهم نامه هاي خارجي
30 23