اطلاعات شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا پايان اسفندماه 1397 :

شهرک ها و نواحی صنعتی:

عنوان مصوب در حال بهره برداري
تعداد شهركها و نواحي صنعتي 992 811

امكانات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي:

عنوان داراي آب داراي برق داراي گاز داراي تلفن داراي فيبر نوري
شهركها و نواحي صنعتي 811 822 613 763 378

قراردادهاي منعقده:

عنوان تعداد مساحت (هكتار)
قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي 78755 36953

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

عنوان تعداد واحدها اشتغال (نفر)
واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي 43473 876650

مجتمع هاي كارگاهي:

عنوان در حال احداث تكميل شده واگذار شده به بهره برداري رسيده
تعداد واحدهاي كارگاهي 116 3940 4005 3250

شهركهاي فناوري:

عنوان مصوب در حال مطالعه (غيرمصوب) در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد شهركهاي فناوري 7 0 0 6

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد مراكز خدمات فناوري و كسب و كار 0 4 37

مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري 0 1 2

وضعيت پروژه هاي محيط زيست:

عنوان واحد سنجش تعداد
تصفيه خانه هاي در حال بهره برداري تصفيه خانه 230
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه در حال بهره برداري شهرك و ناحيه 194
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال ساخت شهرك و ناحيه 17
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال طراحي شهرك و ناحيه 28
نسبت واحدهاي صنعتي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده درصد 74
شهركها و نواحي صنعتي داراي شبكه فاضلاب شهرك و ناحيه 272
شهركها و نواحي صنعتي داراي سيستم استفاده مجدد از پساب شهرك و ناحيه 60
شهركها و نواحي صنعتي داراي پروژه هاي ارزيابي زيست محيطي شهرك و ناحيه 162
شهركها و نواحي صنعتي با استقرار سيستم ايزو 14001 در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك و ناحيه 38
شهركها و نواحي صنعتي داراي ايستگاه آتش نشاني شهرك و ناحيه 242
تعداد ماشين هاي آتش نشاني ماشين 280